ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAPYTANIE CENOWE

z dnia 28-11-2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

 

  1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku

 

 Zapytujący:
Nazwa Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
Forma prawna gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Numer REGON 004611568
Numer NIP 7642104383
 Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji Ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
E-mail mgops_wyrzysk@o2.pl
Tel. +48 501 633 955
Godziny pracy  8:00 – 16:00
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)  Anna Stankiewicz

 

  1. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

 

 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja)
1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk”, dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 16 kobiet, z Gminy Wyrzysk, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.09.2016- 31.08.2018
2. /Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia/ Przedmiotem zamówienia jest wynajem mieszkania min. 55 m2 dla 3 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych na terenie gminy Wyrzysk na okres 23 miesięcy od grudnia 2016. Szczegółowy okres wynajmu zostanie określony w umowie najmu mieszkania, przy czym okres ten nie przekroczy 31.12.2018 r. Preferowana lokalizacja: Wyrzysk Mieszkanie obowiązkowo wyposażone ma być w:łazienkę,kuchnię/aneks kuchenny z możliwością przygotowywania ciepłych posiłków, pokój dzienny/wspólny i min. 1 sypialnię.Kondygnacja: parter lub I piętro. Przy kalkulacji kosztów najmu nie należy brać pod uwagę kosztów eksploatacyjnych, na które są przeznaczone odrębne środki.

 

  1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.2 Wykonawca powinien spełniać  łącznie następujące warunki: 

Dysponować mieszkaniem o powierzchni min. 55 m2 usytuowanym w budynku bez barier architektonicznych, z dostępem do komunikacji, bazy handlowej itp. Mieszkanie składające się min. 3-4 pomieszczeń ( łazienka, kuchnia lub pokój dzienny z częścią kuchenną, min. 1 sypialnia)

 

3.3 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia
3.4 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.
3.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.6 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i  zakres tych danych i informacji.

 

 

  1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE

 

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, do dnia 02.12.2016. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 28-12-2016.

 

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w zapytaniu cenowym, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług.

 

Zapytujący poinformuje oferentów poprzez e-mail, która oferta została wybrana podając nazwę wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od ww. terminu składania wycen.

 

 

Załączniki:

ZAPYTANIE CENOWE I FORMULARZ WYCENY