MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  1. matce albo ojcu dziecka (w przypadku: 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, 2. śmierci matki dziecka, 3. porzucenia dziecka przez matkę.
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka.
  3. rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
  4. osobie która przysposobiła dziecko.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 52 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, 65 tygodni przy urodzeniu 2 dzieci przy jednym porodzie, 67 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie. 69 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci, 71 tygodnie w przypadku pięciorga i więcej dzieci. Przysługuje od dnia porodu w wysokości 1000 zł miesięcznie bez spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują

  1. zasiłek macierzyński,
  2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  3. jeden z rodziców dziecka nie prawuje lub zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
  4. W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem ww okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjny, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
  5. Matce albo ojcu dziecku przysługuje zagranicą świadczenie o podobnych charakterze do świadczenia rodzicielskiego.