MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacje ogólne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku pragnie poinformować, że jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.


Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Karta Dużej Rodziny potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18-go roku życia – do ukończenia 18-go roku życia;
 • dziecku powyżej 18-go roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18-go roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, która osiągnęła pełnoletniość a nadal przebywa dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka- odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia;

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty Dużej Rodziny w szczególności:

 • w przypadku rodzica– dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. osób, które osiągnęły pełnoletniość , a nadal przebywają w pieczy zastępczej)– oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Członek rodziny wielodzietnej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki będą oferowały wyłącznie te podmioty, które przystąpiły do realizacji Programu, a ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronachwww.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.