GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w WYRZYSKU

Zadania GKRPA:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), należy w szczególności:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;
 • Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Komisji:

Hanna Łapacz – Przewodnicząca

Kamila Bąk – Zastępca Przewodniczącej

Bernadeta Koniszewska – Sekretarz

Małgorzata Wawrzyniak – członek

Malwina Panknin – członek

Edyta Marzoch-Gryczka – członek

Procedury:

Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (MGOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja).

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysk, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbierają informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej.

Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną.

Kierujemy osobę uzależnioną na badanie biegłych psychiatry i psychologa w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia.

Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Punkt konsultacyjny:

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
 • dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
 • uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek w godzinach: od 16.00 do 20.00
Siedziba: ul. Bydgoska 32 (piwnica budynku)

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu w godzinach w/w lub wcześniej skontaktować się telefonicznie pod nr 67 286 21 92.

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Miasta i Gminy Wyrzysk

APEL:

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich Bliskich ma problem z alkoholem lub narkotykami – przyjdź do  Punktu Konsultacyjnego. Masz zapewnioną dyskrecję i anonimowa pomoc.

Pamiętaj! Nie jesteś sam

Grupa AA:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania grupy AA :
Wyrzysk ul. Bydgoska 32 (piwnica budynku )w każdy piątek godzina 18.00
Grupa „FENIX” w Osieku nad Notecią w każdą środę godzina 18.00

Wszystkie spotkania są otwarte.

“AKADEMIA RODZICA”:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają “Akademie Rodzica” w miejscowościach Wyrzysk i Osiek nad Notecią.

Rodzice wymagający wsparcia w procesie wychowawczym zapraszamy do kontaktu z Pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30-15.30 ul. Bydgoska 38 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 67 286 21 92.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I ICH RODZIN z GMINY WYRZYSK

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy i ich Rodzin z terenu Gminy Wyrzysk.

Osoby potrzebujące pomocy w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu z Pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30-15.30 ul. Bydgoska 38 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 67 286 21 92.