MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

PROJEKT USŁUGI OPIEKUŃCZE – EDYCJA II

PROJEKT: „WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH NIESAMODZIELNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY WYRZYSK – II EDYCJA”

 NR: RPWP.07.02.02-30-0091/17

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY WYRZYSK – II EDYCJA”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2018 r. do
31.08.2020 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wyrzysk/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wyrzysku, w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

 

Projekt jest skierowany do 80 osób (w tym 45 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego w Gminie Wyrzysk oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 22 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim w Gminie Wyrzysk.

 

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych:
 2. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania: pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne
 4. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych
 5. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:
 • warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań
  w grupach
 • gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
 • spotkania z lekarzami – pogadanki tematyczne
 • wyjścia do kina/teatru/na basen
 • biblioteczka seniora – regał z książkami, gdzie seniorzy mogą się wymieniać książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez inne osoby lub zakupione przez Klub.
 • kącik telewizyjny – wyposażony w TV, projektor, komputer
  z oprogramowaniem i drukarką.
 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
  1. szkolenia w tematach:
   1. Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną.
   2. Sposoby aktywizowania podopiecznych.
 • Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
 1. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń
 2. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
  i nagromadzonym stresem.
 3. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.
 4. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego .

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób, w tym 45 kobiet, usługami opiekuńczymi
i asystenckimi świadczonymi w miejscu zamieszkania, i Klubie Seniora oraz zwiększenie wiedzy 30 opiekunów faktycznych, w tym 22 kobiet, z zakresu opieki nad podopiecznymi; zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego woj. wielkopolskie, Gminę Wyrzysk, poprzez udział we wsparciu w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie Gminy Wyrzysk
 • ograniczenie wykluczenia społecznego uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
  w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi
 • zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego, który opiekunowie fatyczni mogą wykorzystywać w opiece nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 925 603,40

Dofinansowanie projektu z UE: 878 683,40

Biuro projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk, nr telefonu: 67 286 21 92

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu REGULAMIN_Wyrzysk_14.10.2019 (1)
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny formularz rekrutacyjny-opiekun. Wyrzysk_14.10.2019 (1)
 3. Formularz zgłoszeniowy do projektu – osoba niesamodzielna formularz rekrutacyjny-osoba niesamodzielna.Wyrzysk_14.10.2019 (1)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności Wyrzysk_oswiadczenie o niesamodzielnosci_14.10.2019 (1)
 5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo zgoda rodziców_opiekun prawnych_UP_Wyrzysk (1)
  w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
 6. Upoważnienie do dokonywania w imieniu uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń) upowaznienie_UP_Wyrzysk (1)

“Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu nr RPWP.07.02.02-30-0091/17 „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” w postaci:

4 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

1 asystent osoby niepełnosprawnej

25 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora

1 rehabilitant

1 psycholog

Łączna liczba utworzonych miejsc świadczenia usług: 32

W celu zapoznania się z zasadami otrzymania wsparcia prosimy o kontakt z M-G OPS w Wyrzysku ul. Bydgoska 38 lub telefoniczny pod nr telefonu:

67 2862192

INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Pismo_koronawirus_12032020 (1)