“USŁUGI SPOŁECZNE w GMINIE WYRZYSK”

Gmina Wyrzysk/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wyrzysku

rozpoczęła realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk”

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób w Wyrzysku, w mieszkaniu należącym do Gminy;
  2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi opiekuńcze dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne i psychologiczne dla 15 uczestników projektu;
  4. Wyrzyskie Centrum Pomocy – szkolenie dla 20 opiekunów faktycznych oraz udzielanie informacji, organizowanie szkoleń, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, możliwość skorzystania z tzw. taxi społecznego (dojazd na rehabilitację, do urzędu), możliwość skorzystania z usług tzw. „złotej rączki” (w celu dokonania drobnych napraw remontowych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (UP);
  5. Klub Seniora – zajęcia dla 80 seniorów w Wyrzysku i Osieku, m.in. warsztaty zajęciowe, zajęcia ruchowe, spotkania integracyjne. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, wspierając proces deinstytucjonalizacji usług.

 

Dzięki projektowi 117 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będzie mogło potrzymać niezbędne wsparcie poza systemem instytucjonalnej pomocy, przez co dłużej będą mogły być aktywne w społeczności lokalnej.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 117 seniorów w wieku 60+,  mieszkających (w rozumieniu KC) na terenie województwa wielkopolskiego, w Gminie Wyrzysk. Będą to osoby  potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenie – 20 opiekunów faktycznych w/w osób, zamieszkałych (wg KC) w województwie wielkopolskim.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi 117 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w nowoutworzonym mieszkaniu wspomaganym (2 os.), usługami opiekuńczymi (dla 20 osób), specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania (dla 15 osób) i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora (80 osób), a także poprzez zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Czas trwania projektu: 01.12.2023- 31.05.2025.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Realizacja wsparcia poprawi dostępność usług społecznych w Gminie Wyrzysk dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych, szczególnie wśród seniorów. Dzięki projektowi nastąpi poprawa funkcjonowania seniorów, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Całkowita wartość projektu: 1 841 680,56 PLN

 

Kwota dofinansowania UE: 1 289 176,39 PLN

 

Dokumenty projektowe:

  1. Regulamin projektu: Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy OF: formularz OF Wyrzysk
  3. Formularz zgłoszeniowy OPW: formularz OPW Wyrzysk