OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

“OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024”

Informujemy, że Gmina Wyrzysk / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego.

Planujemy objąć wsparciem 14 rodzin w ramach opieki dziennej.

Środki, które zostały przyznane Gminie Wyrzysk z Funduszu Solidarnościowego na realizację niniejszego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wynoszą 168.000,00 zł.

Przypominamy, że Program skierowany jest do osób, które potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak również osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Cel programu:
1. Zapewnienie dziennej opieki dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością w wymiarze do 240 godzin na uczestnika programu w okresie od maja 2024 r. do listopada 2024 r. w miejscu zamieszkania.

Do kogo skierowane jest wsparcie „Opieki wytchnieniowej”?
Z usług mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, którzy:
są mieszkańcami miasta i gminy Wyrzysk zamieszkują wspólnie i sprawują całodobową opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością,
w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności,
osoby z niepełnosprawnością nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Co należy zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Osoby spełniające kryteria powinny skontaktować się Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrzysku pod numerem telefonu 67286 21 92 lub w siedzibie tut. Ośrodka, w celu wypełnienia karty zgłoszenia i rozpoczęcia procesu rekrutacji do programu.

Prosimy o udostepnienie postu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można również uzyskać na stronie internetowej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024