MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informacje ogólne

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – przysługuje osobom uprawnionym do alimentów od rodzica (-ów), jeżeli:

  • egzekucja jest bezskuteczna (co potwierdza zaświadczenie od komornika sądowego lub informacja z sądu)
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł netto miesięcznie.


Świadczenia przysługują w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500,00 zł.

ŚWIADCZENIA NIE PRZYSŁUGUJĄ, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.


W trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona nie może otrzymywać alimentów od dłużnika alimentacyjnego ani od komornika sądowego .

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie miasta i gminy Wyrzysk i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień z funduszu alimentacyjnego zawarte są w:

  • ustawie z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ.U. z 2012r. poz. 1228)
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz. 836).