MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informacje ogólne

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – przysługuje osobom uprawnionym do alimentów od rodzica (-ów), jeżeli:

  • egzekucja jest bezskuteczna (co potwierdza zaświadczenie od komornika sądowego lub informacja z sądu)
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 209,00 zł netto miesięcznie.

Świadczenia przysługują w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500,00 zł.

ŚWIADCZENIA NIE PRZYSŁUGUJĄ, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

W trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona nie może otrzymywać alimentów od dłużnika alimentacyjnego ani od komornika sądowego .

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie miasta i gminy Wyrzysk i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień z funduszu alimentacyjnego zawarte są w:

  • ustawie z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach wzorów wniosku w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1428 ).