MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.
Zarządzeniem Nr 0050.168.2023 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2023 roku został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zespół działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

  • Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku,
  • Komisariatu Policji w Wyrzysku,
  • Szkół Podstawowych z terenu gminy Wyrzysk

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach zostają tworzone grupy robocze. Ich skład jest uzależniony od konkretnej sytuacji.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,
  • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
  • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.