NABÓR NA PARTNERA

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna,

programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

o nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24

 

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk  , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna  programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  o nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24

 1. Cel projektu:

Wsparcia realizacji usług aktywnej integracji i aktywizacji społecznej  na terenie Gminy Wyrzysk.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wyrzysk przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 • Typy działań przewidziane do realizacji:

Działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

 • Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług aktywnej integracji i aktywizacji społecznej
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 4. Partner musi być Podmiotem Ekonomii Społecznej o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług aktywnej integracji i aktywizacji społecznej.
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wraz z załącznikami;
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

 

 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 • Sposób i termin składania ofert:
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk  z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.16”.
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 10.05.2024 r.

Informacje: sekretariat@mgops-wyrzysk.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wyrzysk ,  dnia 19.04.2024 r.