MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Informacje ogólne

STYPENDIUM SZKOLNE
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wysokość stypendium szkolnego:

– wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej uzupełnienie stypendium w ramach posiadanych środków.

Grupy dochodowe:

 • dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty – 200,00zł (I grupa),
 • dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00zł i nie przekraczający kwotę określoną w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (II grupa).

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w przypadku gdy wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia,
 • świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest celowe i nie ma uzasadnienia
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegium nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych, w szczególności na pokrycie kosztów zakwaterowania poza miejscem zamieszkania czy też dojazdu do szkoły lub kolegium.

Druk zaświadczenia Zaświadczenie