Projekt „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nr RPWP.07.01.02-30-0176/19

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 31.01.2023r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wyrzysk / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

 

 1. Projekt jest skierowany do 70 osób (37 kobiet, 33 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo spełniających poniższe kryteria dostępu:
  1. Status osoby zamieszkującej/ uczącej się zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Województwa Wielkopolskiego, Gminę Wyrzysk.
  2. Status : 70 osób biernych zawodowo
  3. 70 osób spełniających przesłanki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  4. 16 osób niepełnosprawnych :

– w tym  o stopniu umiarkowanym,

– w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w projekcie.

 

W ramach projektu planowane założone jest następujące wsparcie:

1)         Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne 2 h/UP, łącznie 2 x 70= 140h
 • Wsparcie doradcy zawodowego 2h/UP x 70 =140h.
 • Wsparcie pracownika socjalnego I spotkanie: 3h/UP, kolejne: 1h/UP x 14 m-cy
 • Grupowy trening umiejętności społecznych dla 70 osób – każda z 7 gr. (7gr x 10 os) weźmie udział w szkoleniu trwającym 16 h lekcyjnych, razem 112h w proj. Zajęcia po 8h/dziennie na grupę (14 dni),
 • Poradnictwo obywatelskie – w formie dyżuru dostępny do dyspozycji uczestników projektu 14 mc x 4 dyżury x 3h/dyżur (dopasowane do zapotrzebowania uczestników)
 • Dyżur prawnika – dostępny do dyspozycji uczestników projektu w formie dyżuru 14 mc x 4 dyżury x 2h/dyżur.

2)         Aktywizacja zdrowotna

 • Wsparcie psychologa, śr. 2h/UP łącznie 140h dla wszystkich 70 uczestników
 • Indywidualne konsultacje dietetyka dla 70 uczestników projektu, średnio 2h/UP (min. 1h/UP), razem 140 h.

3)         Wsparcie dla niepełnosprawnych

 • Dla 16 osób zaplanowano wsparcie fizjoterapeuty / rehabilitanta – 16 UP x śr. 30h/UP = 480 h w projekcie
 • Trener pracy (80h/mc) będzie realizować zadanie w zakresie: motywowania i aktywności osób niepełnosprawnych

4)         Aktywizacja zawodowa

 • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb dla 30 uczestników projektu. Średnio 60 h szkolenia w projekcie.
 • Płatny staż zawodowy dla 20 osób średnio przez 4 miesięczny.
 • Każdy Uczestnik projektu, czyli łącznie 70 osób zostanie objętych wsparciem pośrednika pracy w wymiarze 6h/UP, razem 420h.

5)         Działania o charakterze środowiskowym – spotkania integracyjne

 • Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym/festynów dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia oraz społeczności lokalnej

 

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej przez min. 25% (w przypadku ON: 12%)

spośród 70 osób biernych zaw. (37K, 33 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj.

Wielkopolskim w gm. Wyrzysk poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 31.01.2023.

 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 70
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 16
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 24.

 

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

 

Wartość projektu: 864 516,50

Dofinansowanie projektu z EFS: 734 839,02