Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Dodatek mieszkaniowy  przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:

może być właścicielem lokalu,

może go wynajmować,

może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).

spełnia kryterium dochodowe – aktualne kryterium dochodowe wynosi 2.146,64 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2.850,70  złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal.

zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

dla 1 osoby – 35 m2, ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m2 ,

dla 2 osób – 40 m2, maksymalna powierzchnia to 52 m2,

dla 3 osób – 45 m2, maksymalna powierzchnia to 58,50 m2,

dla 4 osób – 55 m2, maksymalna powierzchnia to 71,50 m2,

dla 5 osób – 65 m2, maksymalna powierzchnia to 84,50 m2,

dla 6 osób – 70 m2, maksymalna powierzchnia to 91 m2,

jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60%
Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników, dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,

wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp., innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Za dochód uważa się

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w:

domu pomocy społecznej,

młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

schronisku dla nieletnich,

zakładzie poprawczym,

zakładzie karnym,

szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych

w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodu nie wlicza się:

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy)

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

świadczenia wychowawczego (800+)

świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

dodatku mieszkaniowego,

dodatku energetycznego,

dodatku dla sieroty zupełnej,

dodatku pielęgnacyjnego,

świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka,

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

nieopodatkowanej pomocy rodziny i tzw. prac dorywczych.

Od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy).

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wniosek o dodatek mieszkaniowy