MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

ASYSTENCI RODZIN

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy szereg nowych obowiązków. Jednym z nowatorskich rozwiązań jest wprowadzenie do systemu pomocy społecznej funkcji asystenta rodziny.

Asystent rodziny z założenia ma pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Ma on być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy ( zatrudnienie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług) powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych psychologicznych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Ma on także motywować członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielać pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodziny. Jego praca powinna wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny – rodziców i dzieci, czemu będzie sprzyjało indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. Nadrzędnym celem jego pracy jest przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Ustawa daje możliwość udzielenia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych pomocy rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niesie za sobą także znaczne obciążenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej ,rodzinnym domu dziecka placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50 % wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku jest zatrudnionych trzech asystentów rodzin:  P. Agnieszka Soczka, P. Ewa Puciłowska, P. Maja Wolska.