MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

PROJEKT – USŁUGI OPIEKUŃCZE

Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Słoneczko” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku na terenie gminy Wyrzysk w woj. wielkopolskim.

Wartość projektu: 717 313,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 609 716,16 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 71 731,32

Cele projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 27 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 16 kobiet z Gminy Wyrzysk, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 10 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi, w okresie 01.09.2016-31.08.2018.

Planowane efekty:

  1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w codziennych pomoc w codziennych czynnościach domowych; pomoc w pielęgnowaniu i dbaniu o zdrowie ; pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych; współpraca z lekarzem, umawianie terminów, itp. Oraz inne w zależności od potrzeb.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – obejmować będą m.in. trenowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wsparcie i interwencje psychospołeczne, pielęgnacja. Dodatkowo zapewnione zostanie wsparcie dodatkowo wsparcie rehabilitacyjne i psychologiczne.
  3. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych – zadanie realizowane przez partnera projektu, to jest Spółdzielnię Socjalną „Słoneczko”. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  4. Utworzenie mieszkania wspomaganego wspieranego na terenie gminy Wyrzysk. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego. Możliwe również jest stworzenie w mieszkaniu miejsc krótkookresowego pobytu.
  5. Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych świadczące następujące usługi:

A.Szkolenie dla grupy 10 opiekunów faktycznych w tematach:

-Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą obłożnie chorą

-Sposoby aktywizowania podopiecznych

-Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci

B.Dystrybucja pudełek życia (pudełka umieszczane w lodówce, w których zawarte są istotne informacje dla ratowników medycznych i lekarzy w przypadku zagrożenia życia/zdrowia i nagłej koniecznej hospitalizacji, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony lub niemożliwy).

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych:

-Dostępnych zasiłków, pomocy społecznej, pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego, transportu do lekarza etc.

-Organizacji innych dostępnych form pomocy.

Wymiana doświadczeń w trakcie spotkań grupowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE PROJEKTU.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN
formularz rekrutacyjny-osoba niesamodzielna
formularz rekrutacyjny-opiekun faktyczny

 

INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości projektu nr RPWP.07.02.02-30-0035/16 „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” w postaci:

4 opiekunki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

1 asystent osoby niepełnosprawnej

3 miejsca w mieszkaniu wspomaganym

1 rehabilitant

1 psycholog