„ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk”

Tytuł projektu: „ Wsparcie aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Wyrzysk” RPWP.07.01.02-30-0086/22

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – Projekty konkursowe.

Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2023.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej (aktywizacja społeczna przez min 34% osób; zatrudnieniowa przez min 25% osób –w przypadku osób niepełnosprawnych przez 12%) wśród 70 osób biernych zawodowo (36K, 34M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj. wielkopolskim, w gminie Wyrzysk.

Wsparcie w ramach projektu:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej dla każdego Uczestnika projektu.
  • Trening umiejętności społecznych, działania aktywizujące społecznie.
  • ocena stanu zdrowia UP w zakresie doboru wsparcia: psychologicznego, dietetyka oraz rehabilitanta.
  • Wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych UP, dopasowanie do  potrzeb rynku pracy,
  • zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażu.
  • Pośrednictwo pracy.

Uczestnikami projektu są:

Dorosłe Osoby fizyczne z woj. wlkp: 70 os. (36K, 34M), zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. zg. z definicją z WYTYCZNYCH w obszarze wyłączenia społecznego oraz osób w ich otoczeniu, zamieszk./uczących się w Gminie Wyrzysk. Będą to os bierne zawodowo, 12 UP (7K, 5M) to os niepełnosprawne, w tym 10 os (6K,4M) o znacznym i umiarkowanym. stopniu, z  niepełnosprawnością. sprzężoną, z zaburzeniami psych., w tym osoby z  niepełnosprawnością. intelektualną i os z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 4 UP (2K, 2M) to os korzystające z POPŻ.

 

Planowane efekty projektu:

Dzięki realizacji projektu na terenie woj. wlkp, nastąpi poprawa dostępu do usług aktywizacji społeczno- zawodowej, dzięki czemu 70 osób podniesie wiarę w  siebie, uzyska kompetencje, a część z nich także uzyska zatrudnienie.

 

Informacje dodatkowe:

Wartość Projektu: 1 001 926,25 PLN,

Dofinansowanie Projektu: 851 637,31 PLN, w tym z UE 851 637,31 PLN.