Rozeznanie rynku – asystent

 

ZAPYTANIE CENOWE

z dnia 13-03-2019 r.

 

Gmina Wyrzysk/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku jako Beneficjent projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja” zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

 

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 

  1. ZAPYTUJĄCY

 

 

Zapytujący:

Nazwa Miejsko  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
Forma prawna Jednostki samorządu terytorialnego
Numer REGON 004611568
Numer NIP 764-210-43-83
 

Dane teleadresowe Zapytującego:

Adres do korespondencji ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
E-mail mgops_wyrzysk@poczta.onet.pl
Tel. +48 501 633 955
Godziny pracy 7:30-15:30
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Anna Stankiewicz

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

 

2.1 Przedmiot zapytania – informacje podstawowe

 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  realizacji projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja” nr RPWP.07.02.02-30-0091/17, dofinansowanego ze źródeł programu WRPO na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, która będzie realizowana w okresie pomiędzy: kwiecień 2019 r. a sierpień 2020 r. na terenie gminy Wyrzysk w miejscu zamieszkania podopiecznych.

 

 

 

 

 

 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

 

2.2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, która będzie realizowana w okresie pomiędzy: kwiecień 2019 r. a sierpień 2020 r. na terenie gminy Wyrzysk w miejscu zamieszkania podopiecznych.

 

Liczba osób objętych wsparciem: minimum 8 osób niepełnosprawnych

Liczba godzin na  1 uczestnika projektu: średnio 10h/miesiąc

Maksymalna liczba godzin zegarowych usługi:1408 h

Przybliżony termin świadczenia usługi: kwiecień 2019 r.  – sierpień 2020 r.

 

 

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół  i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych  i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

 

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

 

Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego

 

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie projektu. Podany czas pracy jest czasem elastycznym, będzie wykorzystywany zgodnie  z potrzebami Uczestników Projektu, w oparciu o przeprowadzone wywiady pogłębione  (także w weekendy, wieczorami itp., 7 dni w tygodniu).

 

Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę asystencką

 

Sposób dokumentacji usługi:

Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej – obejmuje  prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika czynności asystenckich.

 

Miejsce świadczenia usługi: Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – na terenie Gminy Wyrzysk

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Planowane formy zatrudniania :

a. Umowa cywilno-prawa z osobą fizyczną

lub

b. Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

Lub

c. Umowa o świadczenie usług z innym podmiotem uprawnionym to realizacji usług.

 

 

 

  1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zapytania, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.2 1. Usługa asystencka może być świadczona przez:

 

a. asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);

 

b. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest

i. uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych: podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

ii. posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

lub w przypadku braku adekwatnego doświadczenia mający ukończone minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie (Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat)

 

Wymagania co do wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia, a także zakresy obowiązków pracowników oraz sposób realizacji poszczególnych usług zgodne są z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

3.3 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnych zasobów, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania usługi.

 

 

  1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN

 

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera w siedzibie Zapytującego, do dnia 18-03-2019 r.

 

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

 

 

 

Załączniki:

Wycena przedmiotu zapytania – załącznik 1

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

 

Dotyczy:

Zapytanie cenowe z dnia 13-03-2019 r. świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w projekcie „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”

 

Składający wycenę:

Nazwa/Imię i nazwisko

Dane teleadresowe

 

 

 

 

Przedmiot zapytania zgodnie z podaną specyfikacją w zapytaniu cenowym z dnia 13-03-2019 r. mogę wykonać za następującą cenę:

 

Cena brutto za jedną godzinę zegarową usługi asystenckiej
 

 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki przedstawione w zapytaniu cenowym z dnia 13-03-2019 r. – świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w projekcie „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”  

 

 

 

…….………………………………….
czytelny podpis, miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

 

 

 

……………………………….                                                                         ………………………………..

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                     Miejscowość i data

 

Oświadczenie

 

 

Nawiązując do zapytania o cenę dot. rozeznania rynku pn.: świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w projekcie „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja” z dnia 13-03-2019 r.

 

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

 

 

Oświadczam, że:

 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

 

 

 

 

 

                ……………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU_asystentR