Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyrzysk ROK SZKOLNY 2021/2022

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna o charakterze socjalnym. Świadczeniem tym jest stypendium szkolne, które przyznaje Burmistrz Gminy. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Druk wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku, ul. Bydgoska 38

W/w wnioski można składać w siedzibie Ośrodka najpóźniej do dnia 15 września 2021 r.

UWAGA:

 1. Oryginały faktur lub rachunków muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica
  lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę
  i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury lub rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów. Istotne jest by miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku, potwierdzenia może dokonać na odwrocie dokumentu sprzedawca,
  gdy ten nie chce tego zrobić może uczynić to szkoła, do której uczęszcza uczeń).
 3. Poniesione wydatki, co do których nie można uzyskać faktury lub rachunku rozliczane będą
  na podstawie innych, wiarygodnych dokumentów po wcześniejszym uzgodnieniu (m. in.: elektroniczne potwierdzenie przelewu, itp.).
 4. Oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów nie będą zwracane, gdyż muszą pozostać
  w dokumentacji stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują faktury, rachunki i inne dokumenty za:

 1. Zakup podręczników – od lipca 2021
 2. Pozostałe materiały szkolne – od lipca 2021.
 3. Abonament internetowy – od września 2021 do grudnia 2021.
 4. Bilety za dojazdy do szkoły i koszty zakwaterowania – od września 2021 do grudnia 2021

Druki:

Wniosek stypendium

zaświadczenie o wysokości dochodów

katalog wydatków