Zapytanie cenowe

ZAPYTANIE CENOWE
z dnia 18-10-2018 r.

Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku

Zapytujący:
Nazwa Gmina Wyrzysk/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
Forma prawna gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Numer REGON 004611568
Numer NIP 7642104383

Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
E-mail sekretariat@mgops-wyrzysk.pl
Tel. 67 286 21 92
Godziny pracy 7.30– 15.30
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Hanna Łapacz

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja)
1. Opis Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w związku z planowanym remontem pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę środowiskową prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku z środków Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku
2. /Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia/ Przedmiotem zamówienia jest usługa dostosowania/modernizacji pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią ul. Główna 58 dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Osieku nad Notecią.
Zakres usługi obejmuje zakup materiałów oraz:
1. Demontaż starych podłóg, pionowanie i poziomowanie płytami OSB
2. Malowanie pomieszczeń(farba + usługa) 300m2
3. Montaż paneli podłogowych 80 m2
4. Montaż listw wykończeniowych do paneli: 50 m2
5. Płytki (modernizacja kuchni i ubikacji): 50 m2
6. Grzejniki 3 szt,
7. Podłączenie do zmywarki, odpływ wody,
8. Zlew łazience i kuchni, montaż x 2 szt,
9. Muszla klozetowa + montaż x 1 szt
10. Bateria + montaż x 2 szt
11. Pisuar – 1 szt.
12. Podłączenie suszarki elektrycznej w łazience.
13. Podłączenie bojlera elektrycznego.
14. Podłączenie rur kanalizacyjnych
15. Wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej,
16. Montaż lamp,
17. Podłączenie zasilania i podlicznika.
18. Uprzątnięcie i wywóz gruzu
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.2 Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1. Posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadać doświadczenie w realizacji robót o podobnym zakresie.

3.3 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia
3.4 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności m.in. dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Zapytującego. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.
3.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.6 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i zakres tych danych i informacji.

4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, do dnia 31-10.2018r.

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w zapytaniu cenowym, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług.

Hanna Łapacz

Kierownik M-G OPS w Wyrzysku

 

 

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 ZAPYTANIE CENOWE.18.10.2018r.

Załącznik 1.

WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ważna do dnia 31-10-2018r.).

Wycena dotyczy usługi dostosowania/modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę środowiskową prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

L.p. Imię i nazwisko oferenta, nr telefonu Przedmiot Cena brutto:
1. 1. Demontaż starych podłóg, pionowanie i poziomowanie płytami OSB
2. Malowanie pomieszczeń(farba + usługa) 300m2
3. Montaż paneli podłogowych 80 m2
4. Montaż listwy wykończeniowych do paneli: 50 m2
5. Płytki (modernizacja kuchni i ubikacji): 50 m2
6. Grzejniki 3 szt,
7. Podłączenie do zmywarki, odpływ wody,
8. Zlew łazience i kuchni, montaż x 2 szt,
9. Muszla klozetowa + montaż x 1 szt
10. Bateria + montaż x 2 szt
11. Pisuar – 1 szt.
12. Podłączenie suszarki elektrycznej w łazience.
13. Podłączenie bojlera elektrycznego.
14. Podłączenie rur kanalizacyjnych
15. Wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej,
16. Montaż lamp,
17. Podłączenie zasilania i podlicznika.
18. Uprzątnięcie i wywóz gruzu

Dotyczy: Zapytanie cenowe na „dostosowanie/modernizację pomieszczeń przeznaczonych na świetlice środowiskową z dnia 18.10.2018 r.

…….………………………………….
czytelny podpis, miejscowość, data