Zapytanie cenowe

ZAPYTANIE CENOWE
z dnia 26-10-2017

Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

1. Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytujący:
Nazwa Gmina Wyrzysk/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Forma prawna gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Numer REGON 004611568
Numer NIP 7642104383

Dane teleadresowe Zapytującego:
Adres do korespondencji ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
E-mail mgops_wyrzysk@poczta.onet.pl

Tel. +48 501 633 955
Godziny pracy 8:30 – 16:30
Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Anna Stankiewicz

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja)
1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, dofinansowanego z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.
2. /Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia/ Przedmiotem zamówienia jest Wsparcie psychologiczne – średnio 6h/uczestnika projektu, minimum 2h/uczestnika projektu(UP), łącznie 480h wsparcia psychologicznego oraz grupowy trening umiejętności społecznych (8 gr x 10 UP x 8 h), łącznie 64h.

1. Wsparcie psychologiczne – średnio 6h/uczestnika projektu, minimum 2h/uczestnika projektu(UP), tj. 480h wsparcia psychologicznego: Psycholog będzie miał na celu stabilizowanie psychiczne każdego z 80 UP, na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim położeniu i mógł efektywnie korzystać ze wsparcia, a także aby umiał radzić sobie z problemami, nabrał wiary we własne siły.
2. Grupowy trening umiejętności społecznych (8 gr x 10 UP x 8 h), łącznie 64h. Program to m.in. metody właściwej komunikacji interpersonalnej, budowanie relacji z innymi, ocena własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz szans na jej poprawę, budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, nauka asertywności, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów. Każdy UP otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w treningu.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym wymagane jest osobiste świadczenie usługi.

Termin świadczenia usługi: listopad 2017 – grudzień 2018
Miejsce świadczenia usługi: Siedziba zleceniodawcy/ miejsce zamieszkania UP/ inne dogodne miejsce w Gminie Wyrzysk

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
3.2 Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:

posiada udokumentowane:
– wyższe wykształcenie (dyplom psychologa)
– doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, w tym min. 2 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie
3.3 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia
3.4 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.
3.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.6 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i zakres tych danych i informacji.

 

4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE

Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego lub składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, do dnia 02-11-2017. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 26-11-2017.

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

MGOPS w Wyrzysku zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.

MGOPS w Wyrzysku zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w zapytaniu cenowym, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Załącznik 1