MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

PRACOWNICY SOCJALNI

Iwona Brzezińska
Rejon: Wyrzysk ul. 22 Stycznia, Gołębia Plac Wojska Polskiego, Pod Czubatka, Podgórna, Przemysłowa, Szpitalna, Parkowa, Ślusarska, Zduny, Osiedle Leśne.

Krzysztofa Buretta
Rejon: Auguścin, Bagdad, Bielawy Nowe, Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Karolewo, Kościerzyn Wielki, Marynka, Młotkówko, Polanowo, Polinowo, Masłowo.

Natalia Czechowicz-Januzik
Rejon: Osiek nad Notecią

Monika Grabowska
Rejon: Anusin, Bąkowo, Glesno, Gleszczonek, Komorowo, Kosztowo, Rzęszkowo, Ruda, Stefanowo, Wyrzysk Skarbowy

Monika Korga
Rejon: Aleje Rydzyńskich, Kościuszki, Pocztowa, Staszica, Łączna, Rzeczna, Wiejska.

Wioletta Murach
Rejon: Wyrzysk ul. Bydgoska, Bliska, Grunwaldzka, Krajeńska, Polna, Pomorska, Osiedle Kwiatowe, Wierzbowa,

Małgorzata Wawrzyniak
Rejon: Dabki, Ostrówek, Żelazno, Konstantynowo, Wyciąg, Żuławka, Wiernowo, Zielona Góra.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie, jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
Close Menu