MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

POMOC W NATURZE

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kto może z nich korzystać?

 • osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione
 • osoby wymagające pomocy, którym rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, rodzice, dzieci lub wnuki nie mogą takiej pomocy zapewnić

Jaki jest zakres usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Jakie są rodzaje usług opiekuńczych?

 • podstawowe
 • specjalistyczne, tj. dostosowanym do szczególnych potrzeb
 • wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
 • specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gdzie świadczone są usługi opiekuńcze?

 • w miejscu zamieszkania podopiecznego

Pomoc w zakresie dożywiania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, począwszy od roku 2005, realizuje wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Komu przysługuje pomoc w ramach programu?

 • dzieciom do 7 roku życia
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej

Pomocą obejmowane są osoby z rodzin, których miesięczny dochód nie przekracza 150% kryterium zawartego w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 813,00 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 684,00 zł na osobę w rodzinie.

Program realizowany jest w następujących formach:

 • sfinansowanie wyżywienia w przedszkolu
 • opłacenie posiłku w szkole
 • zasiłek na zakup żywności

Schronienie

Kto może uzyskać schronienie?

 • Osoba bezdomna, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Gdzie można uzyskać schronienie?

 • Osoby bezdomne kierowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku do schroniska prowadzonego przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Długosza 33. Schronisko czynne jest całą dobę.

Pobyt w domu pomocy społecznej

Kto może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

 • Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • Osoba, która wyraziła zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości wyrażenia woli, zgodę na umieszczenie w placówce wydaje Sąd Rodzinny na wniosek Kierownika M-G OPS w Wyrzysku.

Jaka jest odpłatność za pobyt w placówce?

 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku domu o zasięgu gminnym albo starostę w przypadku domu o zasięgu powiatowym lub marszałka województwa w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Kto ponosi odpłatność za pobyt w placówce?

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłaty mogą wnosić także inne wyżej niewymienione osoby.

Close Menu