MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

GKRPA

Zadania GKRPA:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Komisji:

Hanna Łapacz – Przewodnicząca

Kamila Bąk – Zastępca Przewodiniczącej

Bernadeta Koniszewska – Sekretarz

Małgorzata Wawrzyniak – członek

Danuta Sobieszczyk – członek

Edyta Marzoch-Gryczka – członek

Marcin Cichosz – członek

Procedury

Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (MGOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja).

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysk, przeprowadzają rozmowę z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbierają informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej.

Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną,
Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Punkt konsultacyjny

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
 • dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
 • uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w kazby wtorek w godzinach: od 16.00 do 20.00
Siedziba: ul. Bydgoska 30a

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu w godzinach w/w lub wcześniej skontaktować się telefonicznie.

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Miasta i Gminy Wyrzysk

APEL:

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich Bliskich ma problem z alkoholem lub narkotykami – Przyjdź do Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Masz zapewnioną dyskrecję i anonimowa pomoc.

Pamiętaj! Nie jesteś sam

Grupa AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania grupy AA „”:
Wyrzysk ul. Bydgoska 30a w każdy piątek godzina 18.00
Grupa „FENIX” w Osieku nad Notecią w każdą środę godzina 18.00

Wszystkie spotkania są otwarte.

Close Menu