Druk wniosku o

Załącznik Nr 1

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOSCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJACEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GSPODARSTWA DOMOWEGO : Żądanie wydania zaświadczenia

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIE: Oświadczenie

CZĘŚĆ III

OŚIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJACE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART.27, ART.30B, ART. 30C, ART.30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH: Oświadczenie o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego

CZĘŚĆ IV

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAZONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓŁNEJ POWIERZCHNI: Oświadczenie o wielkości gospodarstwa