MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w WYRZYSKU

DOBRY START 300+

Informacja dotycząca świadczenia “Dobry Start”

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz młodzieży uczącej się w szkołach policealnych bądź w szkołach dla dorosłych w/w świadczenie nie przysługuje.
Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnych palcówek opiekuńczo-terapeutycznych; osoba ucząca się.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia będą realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od 1 lipca danego korku do 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia „dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry star wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania osobiście informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start”.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „dobry start”, jest obowiązana do jego zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:
1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
3. świadczenie dobry strat wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych do organu, który przyznał to świadczenie.

Close Menu